Algemene leveringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Sociale Hygiëne Online. Door inschrijving aanvaardt u deze voorwaarden en maakt u tevens kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden en, daar waar van toepassing, ook het bepaalde in de desbetreffende e-Learning cursus.

1 Inschrijving
Uw inschrijving is strikt persoonlijk en uw handtekening betekent een akkoordverklaring met de algemene leveringsvoorwaarden. Inschrijvingen per e-mail en via internet betekenen ook een akkoordverklaring met de algemene leveringsvoorwaarden. Elke deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor alle kosten, ook als het gaat om een bedrijfsinschrijving. De inschrijving omvat het recht om voor bepaalde tijd gebruik te maken van het online-trainingsmateriaal. Na de verstreken periode vervalt de licentie.

2 Bevestiging van inschrijving
Elke deelnemer ontvangt na inschrijving een bevestiging van inschrijving en een inlogcode die toegang geeft tot de e-learning module waarvoor is ingeschreven. Deze code kan alleen via e-mail worden verzonden.

3 Annulering
Het annuleren van een online-training is niet mogelijk. Evenals het gedeeltelijk of geheel terugvorderen van een betaalde online-training. SOCIALE HYGIËNE ONLINE is gerechtigd om, indien daar aanleiding toe is, zonder opgaaf van reden een deelnemer te weigeren.

4 Betaling
Het cursusgeld kan alleen worden betaald via de webshop van SOCIALE HYGIËNE ONLINE onder gebruikmaking van iDeal en/of een eenmalige machtiging, tenzij in uitzonderlijke gevallen er specifieke afspraken zijn gemaakt over een andere betalingswijze.

Administratiekosten

U kunt bij aankopen van de licentie aanvragen om het bedrag later per factuur te mogen betalen. Wij brengen dan administratiekosten in rekening. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.

Duur van de licentie

Een licentie voor de online leeromgeving is één jaar geldig. Verlenging van een licentie kost €75,- inclusief BTW.

Voor zover bij bedrijfsinterne opleidingen niet online/vooruit is betaald, verbindt de deelnemer zich, hoofdelijk, bij inschrijving tot betaling van het gehele trainingsgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de trainingsdagen worden gevolgd. Alle door SOCIALE HYGIËNE ONLINE gemaakte kosten voor het innen van achterstallige betalingen zijn voor rekening van de deelnemer.

5 Gebruik van het lesmateriaal
SOCIALE HYGIËNE ONLINE heeft en behoudt te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten op het SOCIALE HYGIËNE ONLINE lesmateriaal. Gebruik van lesmateriaal en het verkrijgen van online toegang tot de cursus anders dan voor uw eigen persoonlijke studie is niet toegestaan, evenmin het verkopen of afstaan van uw persoonlijke inlogcode aan derden.
Bij misbruik hiervan kan de toegang tot het cursusmateriaal worden geblokkeerd. Alle rechten, inclusief het auteursrecht, op de door SOCIALE HYGIËNE ONLINE verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens de in de handel zijnde boeken), blijven van SOCIALE HYGIËNE ONLINE. Het is de deelnemer niet toegestaan op enige wijze het materiaal publiekelijk te maken. Zie hiervoor de Auteurswet van 1912.

SOCIALE HYGIËNE ONLINE heeft met zorg haar website en al haar cursusmateriaal samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. E-Learning SOCIALE HYGIËNE ONLINE is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan SOCIALE HYGIËNE ONLINE verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook, welke voortvloeit uit de door e-Learning SOCIALE HYGIËNE ONLINE verstrekte informatie.

6 Werking van de algemene leveringsvoorwaarden
De algemene leveringsvoorwaarden treden in werking op het moment dat de deelnemer zich inschrijft, dan wel een bestelling plaatst voor een training. De algemene leveringsvoorwaarden eindigen na gehele betaling van het trainingsgeld en beëindiging van het trainingstraject.

7 Overmacht
SOCIALE HYGIËNE ONLINE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop SOCIALE HYGIËNE ONLINE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SOCIALE HYGIËNE ONLINE niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (zoals bijvoorbeeld door het wegvallen van de beschikbaarheid van door derden geleverde systemen).

8 Voortijdige beëindiging/opzegging door de deelnemer
Online-trainingen kunnen niet worden opgezegd. In bijzondere situaties kan de licentieduur verlengd worden.

9 Verschuiving/wijziging licentie
Indien een deelnemer geen gebruik kan maken van de training, is het mogelijk de licentieduur te verlengen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de deelnemer.

10 Aansprakelijkheid
De deelnemer is te allen tijde zelf aansprakelijk voor zijn eigen gedrag. SOCIALE HYGIËNE ONLINE draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

11 Examen
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inschrijven voor het examen, dan wel onderdelen van het examen. Schrijf je hier in voor het examen.

12 Overige bepalingen
Indien de algemene leveringsvoorwaarden niet voorzien in situaties, zal naar alle billijkheid gehandeld worden, zowel door de deelnemer als door SOCIALE HYGIËNE ONLINE.